Rosaria's Italian Kitchen 3103 Cobb Parkway, Kennesaw

770-975-9993

Rosaria's Italian Kitchen

Welcome to Rosaria's Italian Kitchen